Abstract views: 45 , PDF Files: 45

DOI : https://doi.org/10.35134/pti.v7i1.1328

Abstract views: 17 , PDF Files: 17

DOI : https://doi.org/10.35134/pti.v7i1.735

Abstract views: 42 , PDF Files: 42

DOI : https://doi.org/10.35134/pti.v7i1.1336

Abstract views: 5 , PDF Files: 5

DOI : https://doi.org/10.35134/pti.v7i1.1229

Abstract views: 21 , PDF Files: 21

DOI : https://doi.org/10.35134/pti.v7i1.1323

Abstract views: 15 , PDF Files: 15

DOI : https://doi.org/10.35134/pti.v7i1.866

Abstract views: 81 , PDF Files: 81

DOI : https://doi.org/10.35134/pti.v7i1.1193

Abstract views: 78 , PDF Files: 78

DOI : https://doi.org/10.35134/pti.v7i1.1321

Abstract views: 28 , PDF Files: 28

DOI : https://doi.org/10.35134/pti.v7i1.1360

Abstract views: 20 , PDF Files: 20

DOI : https://doi.org/10.35134/pti.v7i1.1362